Prohlášení o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Hlavní náplní činnosti naší společnosti Opinion Window s.r.o., IČO 45793280, se sídlem Střední 366, Černošice, 252 28, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11170, je výzkum trhu a veřejného mínění, v jejímž rámci realizujeme výzkumné projekty na různá témata pro naše klienty. Technicky se může jednat o přímé osobní rozhovory, telefonické rozhovory (ať už po telefonní lince nebo online pomocí k tomu určených počítačových platforem) nebo i sběr dat prostřednictvím dotazníků vyplňovaných samostatně respondenty, metodami observace nebo Mystery Shopping.

I když podstatou takových výzkumů je hledání odpovědí na otázky kladené v rámci výzkumného projektu a získané odpovědi jsou zpracovávány a analyzovány souhrnně pro větší soubory a podsoubory respondentů, sběru některých osobních údajů se v průběhu projektů nevyhneme.

Proto se naše společnost zavazuje, že se všemi údaji, které během výzkumu od našich respondentů získáváme, zacházíme jak s důvěrnými informacemi a používáme je výhradně pro deklarovaný výzkumný účel. Zároveň chráníme soukromí našich respondentů tím, že v maximální možné míře pracujeme s anonymizovanými či pseudonymizovanými daty a žádné osobní údaje nepředáváme neautorizovaným osobám.

Osobní údaje, které naše společnost zpracovává, můžeme získat několika způsoby:
  • osobní údaje nám poskytne dobrovolně náš respondent v rámci probíhajícího výzkumného projektu. V takovém případě máme povinnost respondenta poučit o dobrovolnosti jejich poskytnutí, k jakému účelu budou od něj získané údaje sloužit a jak s nimi bude naloženo
  • získáme je od zadavatele výzkumného projektu – našeho klienta, nejčastěji ve formě základních kontaktních údajů, jako jméno a kontaktní telefon nebo e-mail, případně i další údaje jako pracovní pozice, zaměstnavatel apod. Zadavatel výzkumného projektu nám ovšem tyto údaje může poskytnout pouze s předchozím souhlasem všech dotčených subjektů poskytovaných informací
  • získáme je od externích spolupracovníků a společností, kterým jsme zadali rekrutaci potenciálních respondentů pro náš výzkumný projekt apod.,
  • máme vlastní databázi respondentů, do které ovšem každý jednotlivec může být zařazen pouze na základě svého dobrovolného jmenovitého souhlasu.

Povaha osobních údajů zpracovávaných naší společností

Předmětem zpracování jsou zpravidla následující kategorie osobních údajů:
  • identifikační/kontaktní údaje respondentů a dalších kategorií jako jsou zaměstnanci a externí spolupracovníci, které obvykle obsahují jméno, příjmení včetně titulů, adresu, společnost zaměstnavatele případně další firemní údaje,
  • údaje, které potřebujeme k výplatě odměn za výzkum: datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo účtu pro výplatu odměny
  • kontaktní údaje respondent/klientů/zaměstnanců/externích spolupracovníků – e-mail, telefonní číslo,
  • základní sociodemografické charakteristiky (pohlaví, věk atd.),
  • audio/audiovizuální materiály (nahrávky rozhovorů, videozáznamy, fotografie),
Vždy se pochopitelně zpracovávají pouze vybrané osobní údaje z uvedeného výčtu, a to podle povahy a potřeby výzkumného projektu a případně struktuře údajů poskytnutých zadavatelem průzkumu.

Místo a ochrana zpracovávaných osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle a pobočkách společnosti Opinion Window jejími zaměstnanci. Ke zpracování dochází pomocí výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala naše společnost odpovídající opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se osobních údajů.

Předávání osobních údajů dalším subjektům

Povaha a cíle našich výzkumných projektů nám ve většině případů umožňuje se vyhnout předávání osobních údajů dalším subjektům. V některých případech se tomu ale zcela nevyhneme, to se týká například předávání nahrávek rozhovorů zadavateli výzkumu k další analýze nebo propojení výsledků výzkumu s databází zadavatele, zpracování účetnictví atd.).

K předávání osobních údajů může tedy dojít v případě zadavatele výzkumného projektu, o tom však musíme všechny respondenty vždy předem informovat a předat tyto údaje je možné pouze s jejich souhlasem. K dalšímu předávání osobních údajů dochází v případě státních a jiných orgánů v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje respondentů průzkumu zpracováváme po dobu trvání výzkumného projektu a pro účely vlastní kontroly je uchováváme nejdéle 6 měsíců od jeho ukončení, pokud české právní předpisy či smluvní ujednání se zadavatelem výzkumného projektu nestanoví jinak. V takovém případě však budou respondenti explicitně informováni o účelu a délce jejich uchování.

Pokud naše společnost zpracovává z jakéhokoliv právního titulu nějaké osobní údaje týkající se vaší osoby, pro vás z této skutečnosti vyplývají následující práva:

Právo na informace o zpracovávaných údajích

Máte právo kdykoli požádat o informaci o povaze tohoto zpracovávání. To se týká především identity správce a zpracovatelů, účelu zpracování, obsahu dotčených osobních údajů, případných příjemců osobních údajů, doby, po kterou budou osobní údaje zpracovávány a uloženy a zda zpracovávání probíhá na základě oprávněného zájmu správce nebo třetí strany. Takovou informaci Vám poskytneme zdarma v přiměřené lhůtě.

Právo na opravu údajů

Pokud máte důvodný pocit anebo zjistíte, že osobní údaje o vaší osobě, které zpracováváme, nejsou správné nebo aktuální, máte právo zažádat o jejich opravu.

Právo vznést námitku

Pokud máte pocit, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnou legislativou, můžete proti tomu vznést námitku a požádat nás o vysvětlení nebo odstranění takového stavu, například můžete požadovat opravu, omezení nebo vymazání zpracovávaných osobních údajů. S námitkou proti o vás zpracovávaných osobních údajích se můžete obrátit i na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.

Právo na výmaz a odvolání souhlasu

Pokud jste nám poskytl/a váš souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento svůj souhlas kdykoli odvolat a v takovém případě budou vaše osobní údaje vymazány. Právo na výmaz se ale netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně vlastních oprávněných zájmů.

Právo na omezení zpracování

Máte právo nás požádat o omezení zpracování údajů o vaší osobě, pokud se budete domnívat, že vaše údaje, které zpracováváme, jsou nepravdivé, jejich zpracování není v souladu s platnou legislativou nebo vaše osobní údaje již pro daný účel nejsou potřeba.

Právo nebýt součástí automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které vás významně dotýká. Toto neplatí, pokud k automatizovanému rozhodování, včetně profilování dáte svůj souhlas, je to nezbytné k uzavření smlouvy nebo je to povoleno platnou legislativou.

Co když nám své osobní údaje nechcete poskytnout?

Samozřejmě máte právo poskytnutí vašich osobních údajů naší společnosti zcela odmítnout. V takovém případě vás možná nebudeme moci do našeho výzkumu zařadit nebo vám bez vašich základních údajů nebudeme schopni vyplatit slíbenou odměnu. Některé údaje totiž musíme zpracovávat na základě právních předpisů, jiné musíme zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti (například pro kontrolu práce našich spolupracovníků, naši právní ochranu apod.).

Na koho se můžete obrátit?

Pokud chcete uplatnit některé z Vašich práv ohledně zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv nás kontaktujte. Stejně tak i v případě, že máte k této oblasti jakékoli dotazy

Kontakt na naši společnost:

Opinion Window s.r.o.
Střední 366
252 28, Černošice
Tel. 602 224 319
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Slider